musicians
Bishop Records   genre instrument
  EXIAS-J   contemporary group
  KAWASAKI Jun   contemporary contrabass
  KANDA Shin-ichiro/ONGAKU BIGAKU contemporary piano
  KINNO Yoshiaki/ONNYK   freemusic sax
  KONDO Hideaki   contemporary guitar
  TANIKAWA Takuo   freemusic guitar
  TOYOZUMI Yoshisaburo   freemusic drums/percussions
  HIGUCHI Keiko   freemusic voice
  MOCHIZUKI Harutaka   freemusic sax
  mori-shige   contemporary cello/piano
Bishop Records Classic      
  AOKI Naoko   tango piano
  SUMITOMO Fumiharu   classic piano
  TUBOKAWA Mariko   classic guitar
  HISAMOTO Yuko   classic piano
  HOKAMURA Kyoko   classic violin
  YASUE Sawako   classic percussions
Bishop Records Vocal      
  KAWAKAMI Ryuichi   folk/rock vocal/guitar
EditRegion1